Uslovi takmičenja

PRAVILA KREATIVNOG TAKMIČENJA

«Face Awards Serbia 2017.»

 

Kako učestvovati?

Facebook, YouTube i Instagram ne sponzorišu, ne administriraju niti na bilo koji način podržavaju ovu promociju i ona sa njima nije ni na koji način povezana. Ulaskom u kreativno takmičenje, potvrđujete da ste saglasni na ustupanje svojih podataka kompaniji L’Oréal Balkan d.o.o., a ne Facebooku, YouTubeu i Instagramu

Priređivač kreativnog takmičenja pod nazivom «Face Awards Serbia 2017.» (u daljem tekstu “Takmičenje”) je L’Oréal Balkan d.o.o.,Bul. Zorana Đinđića 64a, 11000 Beograd (u nastavku “Priređivač”). Takmičenje se priređuje u cilju promocije Priređivača.Pravila Takmičenja (“Pravila”) će biti  objavljena unutar aplikacije Takmičenja na adresi https://faceawards.nyxcosmetics.rs

PRAVO UČEŠĆA
Takmičenje je otvoreno za sva punoletna fizička lica, državljane Republike Srbije, koja imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije,  (u nastavku „Učesnici“).
Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih Priređivača i bilo koje drugo lice povezano sa ovim Takmičenjem ne mogu da učestvuju u Takmičenju. Učesnici Takmičenja ne mogu da budu pravna lica.

TRAJANJE TAKMIČENJA
Takmičenje se održava u razdoblju od 6.03.2017. do 04.07.2017. do 23:59 sati.

 

KAKO UČESTVOVATI? (PRIJAVE)
Da bi Učesnik učestvovao u takmičenju treba u razdoblju navedenom u članu 4 ovih Pravila da učini sledeće:

Izbor pobednika

IZBOR POBEDNIKA
Istekom perioda prijava za Takmičenje, stručni žiri Takmičenja će da odabere 20 najkreativnijih prijava prema kriterijumima kreativnosti, originalnosti i usklađenosti sa pripadajućim zadatkom Takmičenja, što uključuje i prikaz talenta i umeća Učesnika, kvalitet prezentacije i kvalitet videa.Imena ukupno 20 odabranih Učesnika će biti objavljena u aplikaciji Takmičenja na adresi https://faceawards.nyxcosmetics.rs, zaključno sa 12.04.2017.Više Učesnika sa istim prezimenom i sa iste adrese će se smatrati jednim pobednikom.Odabranim Učesnicima će biti dostavljeni paketi sa NYX Professional Makeup proizvodima za izradu “looka” za svaki sledeći krug takmičenja:

Nagrade

Fond nagrada uključuje:

Učesnici će biti diskvalifikovani iz Takmičenja ukoliko se koriste lažnim imenom(ima) kako bi izvršili prijave. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji da diskvalifikuje svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim imenom(ima) kako bi izvršio prijavu.

Priređivač zadržava pravo uklanjanja prijava sa Takmičenja usled uvredljivih sadržaja na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može da diskvalifikuje Učesnike iz Takmičenja.

Učesnici koji učestvuju u Takmičenju nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada ne može da se zameni za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača Takmičenja prema pobednicima.

Priređivač se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu da utiču na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile ili ukoliko su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

Publicitet

Učešćem u Takmičenju, Učesnici daju saglasnost Priređivaču da može bez naknade da objavi i koristi njihovo ime, adresu i slike u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, u promotivne svrhe u vezi sa Takmičenjem.Sve fotografije koje se postave u okviru Takmičenja, moraju da budu slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu lične fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano za kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji da diskvalifikuje bilo koji poslati materijal koji bi mogao da predstavlja kršenje prava trećih strana. Učesnici Takmičenja pristaju, bez izuzetka, da Priređivač može da koristi podatke ustupljene putem Takmičenja u razdoblju od 5 godina za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Učesnicima

Zaštita ličnih podataka

Lične informacije koje Učesnici Takmičenja dostave kroz Takmičenje biće korišćene za proveru, slanje nagrada i za potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. Učešćem u Takmičenju Učesnici daju saglasnost  da njihovi lični podaci budu obrađivani i prikupljani od strane Priređivača. Lični podaci Učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, u svrhu provođenja Takmičenja i u meri i za vreme koje je neophodno. Učesnici u svakom trenutku mogu da zahtevaju da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje, odnosno  mogu da povuku saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva Priređivaču, na e-mail adresu info@nyxcosmetics.rs. Učesnik prihvata da korišćenje nekog od navedenih prava može da ima za posledicu nemogućnost daljeg učešća u Takmičenju.Učesnici pristaju na ustupanje svojih ličnih podataka pružaocima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi sa Takmičenjem.U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  Republike Srbije, Priređivač može da podatke Učesnika prenese primaocima bilo unutrašnjim ili spoljašnjim, koji se nalaze isključivo u zemljama koje osiguravaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

Priređivač obaveštava Učesnike da će njihove lične podatke, koje oni dobrovoljno dostave, da unese u računarsku datoteku u vlasništvu Priređivača. Priređivač se obavezuje da će da ispuni svoje obaveze kako bi lični podaci ostali poverljivi, kao i svoju dužnost čuvanja ličnih podataka, kao i da će da preduzme potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu sa dostupnom tehnologijom.

Priređivač može Učesnicima, povremeno, elektronskim putem da šalje obaveštenja o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu da odjave u bilo kojem trenutku. Njihovi lični podaci neće biti podeljeni ni jednoj organizaciji koja nije povezana sa Priređivačem.

Učesnici pristaju da Priređivač modifikuje ili na neki drugi način menja svaku prijavu iz Takmičenja ili neki njen deo. Dalje, Učesnici pristaju da postavljene prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Učesnici  svojim učešćem pristaju na fotografisanje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korišćenje njihovog imena i adrese za potrebe promocije Takmičenja kao i objave u medijima Priređivača, bez naknade.

Svi su Učesnici  odgovorni za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učešćem na Takmičenju  (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Takmičenje putem interneta mogu da variraju, zato vas molimo da aktuelne takse proverite sa vašim pružaocem usluga.

Učesnik je odgovoran za sve troškove, koji bi mogli da nastanu usled učešća ili osvajanja nagrade na Takmičenju, dok će Priređivač snositi troškove poreza. Za potrebe podnošenja odgovarajućih poreskih prijava i plaćanja poreza od dobitnika nagrada će Priređivač zahtevati, u skladu sa zakonom, i sledeće lične podatke: JMBG i opštinu prebivališta i poštanksi broj.

Učesnik može da uputi bilo kakvo pitanje vezano za ovo Takmičenje e-mailom na e-mail: info@nyxcosmetics.rs uz napomenu Predmet: «Face Awards Serbia 2017.» Kreativno takmičenje.

Priređivač ne snosi odgovornost ako Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da pristupi web stranicama na adresama:

https://faceawards.nyxcosmetics.rs

Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak prijava web stranici Takmičenja, za kašnjenje, pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehnički problemi koji bi mogle uticati na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Kako bi učestvovala u Takmičenju, Učesnik  prihvata sve uslove i pravila Takmičenja.

 

Ograničenja

  1. ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle da nastanu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili zbog kršenja bilo koje garancije, učešća u Takmičenju ili na drugom mestu.